01.07 > 11.08
- Đăng Ký
12.08
- Vòng loại server
21.08
Copy nhân vật
07.09 > 10.09
Vòng loại liên server
14.09 > 17.09
Thi đấu
Bán Kết
21.09 > 24.09
CHUNG KẾT
PHÀM THÂN
28.09 > 01.10
CHUNG KẾT
TIÊN THÂN
  • Phàm thân
  • Tiên thân