10.03
14.03
Đăng

tham
gia
15.03
12.04
Xét
vòng
loại
server
27.04
29.04
Vòng
loại
Liên
server
11.05
14.05
Vòng
Bán
kết
18.05
21.05
Vòng
Chung
kết
Đăng ký từ 10.03 - 14.03
 • TOP 1
 • TOP 2
 • TOP 3
 • TOP 4-8
 • Quà
  Tham Gia
 • Quà thi đấu
  Liên Server
 • Quà
  Truyền Tin
 • Quà
  Bình Chọn
 • Quà
  Livestream