back

Hiệp Lữ PK - Chiến Đội Tham Gia

Chiến Đội Tham Gia Giải Đấu

Sau đây là danh sách các chiến đội đã đăng ký thành công giải đấu Hiệp Lữ PK 2023.

Thông tin danh sách sẽ được cập nhật vào lúc 11:00 và 17:00 mỗi ngày.

Danh sách này chỉ hiển thị những chiến đội đã đăng ký thông tin đúng/hợp lệ tại giải đấu.

Trang chính của giải đấu vui lòng xem tại đây

Hoạt động đã kết thúc thời gian đăng ký!

Mọi thông tin sai sót hoặc cần điều chỉnh vui lòng liên hệ bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng (CSKH) của Thiện Nữ 2 tại đây.

Chi tiết Danh Sách Chiến Đội Tham Gia xem tại đây.

Thời Gian Diễn Ra Giải Đấu

  • 10:00 Ngày 10.03 - 23:59 Ngày 14.03 => Đăng Ký Tham Gia (Đã hết hạn đăng ký)
  • 00:00 Ngày 15.03 - 23:59 Ngày 12.04 => Vòng Xét Loại Server (Đang diễn ra)
  • 11:00 - 15:00 Ngày 17.04 => COPY Nhân Vật
  • 15:00 Ngày 17.04 => 15:00 Ngày 19.04 => Thành Viên Thi Đấu Kiểm Tra Nhân Vật COPY Tại Máy Chủ Tranh Bá

11:00 Ngày 20.04 => Công Bố Chi Tiết Danh Sách Chiến Đội Thi Đấu Vòng Loại Liên Server - Hiệp Lữ PK 2023.

  • 17:00 - 21:00 Ngày 26.04 => Thi Đấu Vòng Loại Liên Server Bảng Cấp 70 - 89
  • 17:00 - 21:00 Ngày 27.04 => Thi Đấu Vòng Loại Liên Server Bảng Cấp 90 - 109
  • 17:00 - 21:00 Ngày 28.04 => Thi Đấu Vòng Loại Liên Server Bảng Cấp 110 - 129
  • 17:00 - 21:00 Ngày 29.04 => Thi Đấu Vòng Loại Liên Server Bảng Cấp 130+

11:00 Ngày 30.04 => Công Bố Chi Tiết Danh Sách Chiến Đội Thi Đấu Vòng Bán Kết - Hiệp Lữ PK 2023.

  • 17:00 - 21:00 Ngày 11.05 => Thi Đấu Bán Kết Bảng Cấp 70 - 89
  • 17:00 - 21:00 Ngày 12.05 => Thi Đấu Bán Kết Bảng Cấp 90 - 109
  • 17:00 - 21:00 Ngày 13.05 => Thi Đấu Bán Kết Bảng Cấp 110 - 129
  • 17:00 - 21:00 Ngày 14.05 => Thi Đấu Bán Kết Bảng Cấp 130+

11:00 Ngày 15.05 => Công Bố Chi Tiết Danh Sách Chiến Đội Thi Đấu Vòng Chung Kết - Hiệp Lữ PK 2023.

  • 17:00 - 21:00 Ngày 18.05 => Thi Đấu Chung Kết Bảng Cấp 70 - 89
  • 17:00 - 21:00 Ngày 19.05 => Thi Đấu Chung Kết Bảng Cấp 90 - 109
  • 17:00 - 21:00 Ngày 20.05 => Thi Đấu Chung Kết Bảng Cấp 110 - 129
  • 17:00 - 21:00 Ngày 21.05 => Thi Đấu Chung Kết Bảng Cấp 130+

17:00 Ngày 22.05 => Trao Thưởng Giải Đấu Hiệp Lữ PK 2023

Đội Ngũ Vận Hành Thiện Nữ 2 kính báo,

???
rating